Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

21:10
9098 6099 500

soul-service:

ithelpstodream:

In Nepal they have a festival that honours dogs and thanks them for being our loyal furry friends.

I love this soo much❤️

Reposted fromthetemple thetemple viaNoCinderella NoCinderella
myamazing
21:05
3522 b3a5
myamazing
21:04
To jest Mężczyzna, u boku którego chcę spędzić resztę swojego życia.
— nie mam wątpliwości.
myamazing
21:04
myamazing
20:59
2086 4585 500
Reposted fromdouble double vianiemaproblemu niemaproblemu

June 29 2015

myamazing
21:16
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
myamazing
21:15
5499 aa0f
Reposted fromMiziou Miziou viaMrCoffe MrCoffe
myamazing
21:15
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa viajethra jethra

June 24 2015

myamazing
04:44
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik viaTokyoMEWS TokyoMEWS
04:42
0910 983d 500
Reposted fromthetemple thetemple viaTokyoMEWS TokyoMEWS

June 12 2015

myamazing
15:58
9580 a19c
martystka
Reposted fromazalia azalia viaMerrry98 Merrry98
myamazing
15:54
7471 df74
<3
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viaNoCinderella NoCinderella
myamazing
15:54
myamazing
11:54
1735 e12b 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viamissmiserable missmiserable
myamazing
11:51

June 07 2015

myamazing
21:17
6251 df7d

June 06 2015

myamazing
17:25
myamazing
17:24
0937 b6ff
Reposted fromMardyBuum MardyBuum

June 05 2015

myamazing
20:37
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
myamazing
20:37
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl